?wi?to skrzypiec w Poznaniu

Beniamin Vogel, Poznan, 14.05.2011

12. Mi?dzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego

 

... Podczas ceremonii wr?czania nagród (14 maja) w Sali Bia?ej Urz?du Miejskiego Poznania walory brzmieniowe wyró?nionych instrumentów zaprezentowali z kolei kandydaci zbli?aj?cego si? XIV Mi?dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, którego termin wypada ju? w pa?dzierniku. Nie by?a to jedyna atrakcja muzyczna tego wieczoru: cz?onek jury konkursu, znakomity skrzypek ukrai?ski Dima Tkachenko, znany na estradach ca?ego ?wiata, wspó?twórca i dyrektor artystyczny Mi?dzynarodowych Konkursów Muzycznych im. Benjamin Brittena w Londynie, zaprezentowa? ponownie mo?liwo?ci brzmieniowe i techniczne wspomnianych ju? skrzypiec Baltazara Dankwarta z 1602 r. Tym razem by?y to po mistrzowsku wykonane Paganiniana Nathana Milsteina. Co wi?cej - instrument brzmia? wspaniale i pewnie wygra?by w przedbiegach w pozna?skim konkursie lutniczym. A mo?e to tylko z?udzenie, bo równie wiele zale?y od skrzypiec, jak od muzyka, który na nich gra...